Бош саҳифа / Сиёсат / ВИЛОЯТ ХОКИМИНИНГ КАРОРИ

ВИЛОЯТ ХОКИМИНИНГ КАРОРИ

Узбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 28 декабрдаки «Нуроний» жамгармаси фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ПФ-4906-сонли фармони ижроси хакида

 

Узбекистон фахрийларни ижтимоий куллаб-кувватлаш «Нуроний» жамгармасининг фаолиятини янада такомиллаштириш, шунингдек кекса ёшдаги фукароларни давлат томонидан куллаб-кувватлаш тизими самарадорлигини янада ошириш, уларнинг мамлакат ижтимоий-сиёсий хаётида тула хукукли иштирок этиши учун зарур шарт-шароитлар яратиш, катта авлоднинг жамият, оилалар ва махаллаларда тинчлик ва осойишталикни таъминлаш, шунингдек ёш авлодни халкимизнинг куп асрлик анъаналарини хурмат килиш рухида тарбиялаш ишидаги ролини ошириш хамда Узбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 28 декабрдаги «Нуроний» жамгармаси фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ПФ-4906-сонли фармонининг ижросини таъминлаш максадида КАРОР КИЛАМАН:

1.Узбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 28 декабрдаки «Нуроний» жамгармаси фаолиятиии янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ки ПФ-4906-сонли фармони маълумот ва ижро учун кабул килинсин.
2.Куйидагилар:
Узбекистон фахрийларни ижтимоий куллаб-кувватлаш «Нуроний» жамгармаси таъсис мажлисининг Жамгарма номини Узбекистон фахрийларининг ижтимоий фаолиятини куллаб-кувватлаш жамоат бирлашмаси шаклидаки «Нуроний» жамгармаси (кейинги уринларда «Нуроний» жамгармаси деб аталади) этиб узгартириш ва унга куйидаки асосий вазифаларни хал этишни юклаш хакидаки ташаббуси маъкулланганлики;
фахрийларнинг Узбекистонни янгилаш за ривожлантиришнинг маънавий-ахлокий некизларини мустахкамлашда мамлакатнинг ижтимоий-сиёсий хаётида фаол иштирок этиши учун зарур шарт-шароитлар яратиш, оксоколлар, кекса ёшдакилар, нокиронлар ва ёшларни Ватанга мухаббат, кекса авлод кишиларини хурмат килиш, эзкулик ва рахмдиллик сингари халкимизнинг куп асрлик анъаналарини хурмат килиш рухида тарбиялашка йуналтирилкан ижтимоий фаолиятка жалб этилиши;
кексаларнинг хаёти даражасини ошириш, пенсияка чиккандан кейин уларнинг юкори ижтимоий фаолликини, шу жумладан уларнинг мамлакат ижтимоий-сиёсий хаётидаки иштирокини ва давлат органлари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалка оширишдаки иштирокини куллаб-кувватланиши;
кексалар учун назарда тутилкан пенсиялар ва имтиёзлар буйича конун хужжатлари коидалари ижроси устидан жамоатчилик назоратини таъминлаш, ушбу масалада давлат бошкаруви орканларика ва махаллий ижро этувчи хокимият орканларига кумаклашиш, эхтиёжманд кексаларни ва ахолининг бошка катламларини ижтимоий куллаб-кувватлаш ва тиббий ёрдам билан таъминлаш, ушбу максадларда ишлаб чикариш, тижорат, ноширлик, хайрия тадбирларини ва бошка тадбирларни амалка оширилиши;
фукароларнинг узини узи бошкариш орканлари билан биркаликда оилаларда тинчлик ва хотиржамликни таъминлаш, ёлгиз кишилар ва эхтиёжманд кексаларни ижтимоий ва моддий куллаб-кувватлаш, шунингдек уларнинг биринчи навбатдаки эхтиёжлари кондирилишида хар томонлама ёрдам берилиши;
кексалар учун уларнинг ёшини хисобка oлкан холда хар хил ижтимоий-маданий тадбирлар, телемарафонлар, махсус спорт мусобакалари, кекса ёзувчилар, артистлар, хонандалар, рассомларни ва ижодий зиёлиларнинг бошка вакилларини таклиф эткан холда ижодий кечалар ташкил этилиши;
Узбекистон Касаба уюшмалари федерацияси кенгашининг мехнаткашларни согломлаштиришга йуналтирадиган маблагларининг 30 фоизкачасини пенсионерларни, биринчи навбатда 1941-1945 йиллардаки уруш ва мехнат фронти фахрийларини уз тизимидаки санаторийларда согломлаштиришга (шу жумладан, дори воситалари олиш учун) хар йили йуналтириш, шунингдек, мехнаткашларка уларка ажратилкан йулланмаларини узларининг ота-оналарини согломлаштиришга юбориш хукукини бериш тугрисидаги ташаббуси куллаб-кувватланганлиги;
2017 йил 1 январдан бошлаб «Нуроний» жамгармасининг барча ходимлари—пенсионерларга пенсиялар Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташкари Пенсия жамгармаси маблаглари хисобидан 100 фоиз микдорда туланган холда «Нуроний» жамгармаси вилоят ва туманлар (шахар) булимларининг штатдаги ходимларини Узбекистон Республикаси Давлат бюджети хисобидан таъминлаш за моддий рагбатлантириш тартиби жорий килинганлиги;
конун хужжатларига мувофик «Нуроний» жамгармаси ва унинг булимлари соликлар ва давлатнинг максадли жамгармаларига мажбурий ажратмалар туловчилар хисобланмаслиги;
иктисодиёт ва ишлаб чикариш, илм-фан, маданият, таълим, согликни саклаш, юриспруденция за бошка сохалардаги узок йиллик халол мехнатлари учун мехнаткашларга, шунингдек ишламайдиган, жамиятда мустахкам оилани саклаб колган, фарзандларини катталарка ва кичик авлодга хурмат, жамият олдидаги масъулият, Ватанга садокат рухида тарбиялаб хурмат козонган оналарга такдим этиладиган «Мехнат фахрийси» кукрак нишони (I, II, III даражали) таъсис этилганлиги;
кукрак нишони билан такдирлаш ва ёки топшириш давлат ва нодавлат нотижорат ташкилотларининг, уларнинг ташкилий-хукукий шаклидан катъий назар, таклифи билан амалга оширилиши белгилаб куйилганлиги;
«Нуроний» жамгармаси Узбекистон Матбуот ва ахборот агентлики билан биркаликда хар бир туманда «Мехнат фахрийси» нишони билан такдирланган шахслар тугрисидаки кискача биографик маълумотномалар акс эттириладиган «Бизнинг фахрийларимиз» китоб-фотоальбомини юритиши ва унинг хар йили янгилаб борилишини таъминлаши;
республика «Махалла» хайрия жамоат фонди рахбариятининг жамоатчилик асосида фукароларнинг узини узи бошкариш органларида (овуллар, кишлоклар, махаллалар) фукаролар йигини раисининг уринбосари— кексалар ва фахрийлар ишлари буйича маслахатчи лавозимини жорий килиш хамда «Махалла» хайрия жамоат фондига «Навруз» ва «Мустакиллик» умумхалк байрамларига багишлаб утказиладиган хашарлардан тушадиган маблагларнинг 10 фоизини хар йили «Нуроний» жамгармасига утказиш тугрисидаги ташаббуси куллаб-кувватланганлиги маълумот ва ижро учун кабул килинсин.
3. Узбекистон фахрийларининг ижтимоий фаолиятини куллаб-кувватлаш «Нуроний» жамгармасининг вилоят’ булими тузилмаси 1-иловага, туманлар (шахар)даги булимлари тузилмаси 2-иловага мувофик тасдиклансин.
4.Вилоят адлия бошкармаси замонавий талабларни ва жамгармага юкланган янги вазифаларни хисобга олган холда «Нуроний» жамгармасини давлат руйхатидан утказишда Узбекистон фахрийларининг ижтимоий фаолиятини куллаб-кувватлаш «Нуроний» жамгармасига кумаклашсин.
5. Барча туманлар (шахар) хокимликлари 2017 йил 1 сентябргача хар бир туман ва шахарда, коидага кура маданият ва дам олиш истирохат боглари худудида «Нуронийлар маскани» мажмуалари фаолият курсатишини, уларда «Нуроний» жамгармасининг вилоят ва туманлар (шахар)даги булимларини жойлаштириш учун хоналар ажратилиши ёки курилишини таъминласинлар.
6. Мажмуаларни куришда бой китоб фондига эга булган китобхонлар заллари, шахмат, шашка уйнаш учун дам олиш хоналари, кексалар учун махсус тренажерлар билан жихозланган даволаш-жисмоний тарбия заллари, шунингдек ошхона ва тиббий хона ташкил этилиши, уларни зарур мебель, компьютер техникаси ва алока воситалари билан жихозлаш назарда тутилсин.
7. Туманлар ва шахар хокимликлари «Мехнат фахрийси» нишони билан такдирланган шахслар яшайдиган хонадонлар ва уй-жойлар эшикларида «Бу ерда I, II, III даражали «Мехнат фахрийси» нишони билан такдирланган фукаро (Ф.И.О.) истикомат килади» ёзуви булган белги урнатилишини таъминласинлар.
8.Жамгармани куллаб-кувватлаш ва унинг фаолиятини амалка ошириш учун зарур шарт-шароитлар яратиш давлат органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари, тадбиркорлик субъектлари, бошка ташкилотлар ва фукароларнинг кекса авлод олдидаги фукаролик бурчи эканлики эътироф этилсин.
9.Вилоят, туман (шахар) хокимликлари, бошкармалар, акциядорлик жамиятлари, ташкилотлар, уюшмалар ва бошка хужалик бирлашмалари, зиммасига пенсияга чикадиган ходимларга доимий гамхурлик ва эътибор курсатишни, уларга зарур моддий ва ижтимоий кумак бериш, мехнат жамоасининг жамият хаётида фаол катнашишини, шунингдек хар йили пенсионерлардан, айникса, якка-ёлгизлардан хабар олиш, тугилкан кунларида ва байрамларда уларка эсдалик совгалар беришни, уларнинг уй-жой, маиший муаммоларини хал этишда кумаклашишни, санатория-курортда согломлаштириш ва даволашни ташкил этишни, шунингдек мукаддас жойларга ва зиёратгохларга экскурсиялар ташкиллаштиришни ва бошка ижтимоий ахамиятли тадбирларни амалга оширишни таъминлаши эътироф этилсин.
10. Пенсионерлар билан очик мулокотни йулга куйиш, уларнинг хаётий мухим муаммоларини мухокама килиш ва хал этишга ёрдам бериш максадида давлат ва хужалик ‘бошкаруви органлари, корхона ва ташкилотлар рахбарларига пенсияга чиккан ходимларини рахбарият томонидан кабул килиш жадвалларини хар ойда тасдиклаш юклатилсин.
11. Барча туманлар (шахар) хокимлари томонидан хар йил икки марта «Махалла» хайрия жамоат фонди, бошка давлат ва нодавлат нотижорат ташкилотлари вакилларини жалб этган холда «Нуроний» жамгармаси булимлари рахбарлари, уларнинг фаоллари иштирокида кексаларни ижтимоий куллаб-кувватлаш, ёшларни тарбиялаш, махаллаларда тинчлик ва осойишталикни саклаш, шунингдек «Нуроний» жамгармаси булимлари фаолияти тугрисидаги хисоботларни куриб чикиш буйича келгусидаги кушма чора-тадбирларни мухокама килишни утказиш амалиётга киритилсин.
12. Термиз шахар хокими (И.Сатторов):
Термиз шахар, Тохаристон кучасидаги 120-б манзилгохда жойлашган, Термиз шахар хокимлиги балансидаги маъмурий бинони «Нуроний» жамгармаси балансига утказиш буйича тегишли карор кабул килсин;
—бинони таъмирлаган холда вилоят ва Термиз шахар «Нуроний» жамгармаси ва «Дустлик уйи»ни ташкил этиш учун вилоятдаги рус, тожик, туркман миллий маданият марказлари хамда бошка жамоат ташкилотларига фойдаланиш учун топширилишини назарда тутсин.
13.»Нуроний» жамгармасининг вилоят, туман (шахар) булимларининг фаолиятини куллаб-кувватлаш максадида «Махалла» хайрия жамоат фонди вилоят булими, «Камолот» ёшлар ижтимоий харакати вилоят Кенгаши, вилоят Касаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаларининг вилоятдаги давлат органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар, тадбиркорлик субъектлари, бошка ташкилотлар ва фукароларга ихтиёрий хомийлик маблагларини вилоят «Нуроний» жамгармасининг хисоб ракамига (Агробанк Сурхондарё вилоят худудий филиали, х/р: 20212000400427150001, МФО: 00325, ИНН: 200477889) утказиш хакидаги ташаббуслари куллаб-кувватлансин.
14. Вилоят «Нуроний» жамгармасига (М.Абдуллаев) туманлар ва шахар хокимлари билан биргаликда хомийлик асосида йигилган маблаглардан максадли ва самарали фойдаланишини таъминлаш юклатилсин.
15. «Узбектелеком Интернейшнл» масъулияти чекланган жамияти «УзИ-Термиз» филиали (Ш.Норкучкоров) вилоят «Нуроний» жамгармасининг Термиз шахар, Тохаристон кучасидаги 120-б манзилгохда жойлашган биносига белгиланган тартибда замонавий ахборот коммуникацияларини урнатиш ишларини амалга ошириш тавсия этилсин.
16. Вилоят телерадиокомпанияси (Ш.Шокиров) ва вилоят Матбуот ва ахборот худудий бошкармаси (У.Олтибоев)га ихтиёрийлик асосида хомийлик маблагларини жалб килиш учун оммавий ахборот воситалари оркали таргибот-ташвикот ишларини олиб бориш тавсия этилсин.
17.Вилоят Матбуот ва ахборот худудий бошкармаси (У.Олтибоев) «Нуроний» жамгармасининг буюртманомасига биноан «Нуроний» жамгармасининг хар бир булимини республика ва вилоятда нашр этиладиган камида 10 номдаги газета ва журналлар билан, шунингдек «Нуронийлар маскани» комплекслари укув залларини китоблар билан мунтазам равишда тулдириб борилишини таъминласин.
18. Мазкур карор ижросини назорат килиш вилоят хокимининг уринбосарлари А.Абдукадиров ва У. Кобилов зиммаларига юклатилсин.

Вилоят хокими Э. ТУРДИМОВ
2017 йил 4 январь, Термиз шахри К-3

Бошқа маълумотни қидириб кўринг

Депутат фаолиятидан

 Олий Мажлис Қонунчилик Палатаси депутати Ботир Мардаев Термиз туманида бўлди. Даставвал, туман халқ таълими, мактабгача …

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan